DEMİRYOL-İŞ 11.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI İLE İLGİLİ İLANDIR

DEMİRYOL-İŞ

TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI

11.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI İLE İLGİLİ İLANDIR

 

            Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (DEMİRYOL-İŞ)’nın 11.Olağan Genel Kurulu 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Saat: 10.00’da Beştepeler Mah.Yaşam Caddesi, 1.Sokak No:7/B Söğütözü-Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Anadolu Hotels Downtown toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonunda T.C. Çankaya 1.İlçe Seçim Kurulunca seçilenlerle ilgili kesinleşen liste ile Genel Kurulda Anatüzük ve Genel Kurul ve Delege Seçim Yönetmeliğinde yapılan değişikliler aşağıda sunulmuştur.

İlanen duyurulur.

DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU

 

ANATÜZÜK’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün İlgili yazısı çerçevesinde Anatüzüğümüzün

MADDE 20. SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ başlığı altındaki 12.bendi

(12) Genel Kurul yetki verdiği takdirde üst kuruluş Genel Kuruluna katılacak delegelerini gizli oy, açık tasnifle tespit etmek,)

cümlesi ile

MADDE 56. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ başlığı altındaki

(Ancak, kanunla zorunlu kılınan hallerde ve yetkili merciin talebi üzerine yapılacak tüzük değişikliklerinde yukarıdaki nisap aranmaz.)

Cümlesi Anatüzükten çıkarılmıştır.

Ayrıca;Anatüzüğümüzün

MADDE 11. /II-a bendi,

MADDE 18. /c, bendi

MADDE 23./ö, bendi

MADDE 25./b, bendi

MADDE 43.

MADDE 44. /c-e-f, bendi

MADDE 49.

MADDE 52./f, bendi

MADDE 58.

De bulunan “Sendikalar Kanunu” ibareleri “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13.ESKİ HALİ

MADDE 13. SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

Sendika Genel Kurulu, Sendikanın en yetkili organı olup, Şube Genel Kurullarından, Ana Tüzük hükümlerine göre seçilecek 225 delege ile, Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur.

Genel kurulda şubeler; yapılmasına karar verilen, ilk şube olağan genel kurul tarihi  esas alınarak bir önceki takvim ayından geriye dönük sendikanın oniki aylık ortalama üye sayısının 225’ e bölünmesi suretiyle bulunan rakamın, şubenin bu fıkrada sözü edilen aynı döneme ait ortalama üye sayısına bölünmesi neticesinde tespit olunacak sayıda delege ile temsil edilir.

Delege sıfatı, müteakip Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

MADDE 13-YENİ HALİ

MADDE 13. SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

Sendika Genel Kurulu, Sendikanın en yetkili organı olup, Şube Genel Kurullarından, Ana Tüzük hükümlerine göre seçilecek 225 delege ile, Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur.

Genel kurulda şubeler; yapılmasına karar verilen ilk şube olağan genel kurul tarihi  esas alınarak bir önceki takvim ayından geriye dönük, sendikanın oniki aylık aidat ödeyen ortalama üye sayısının 225’ e bölünmesi suretiyle bulunan rakamın, şubenin bu fıkrada sözü edilen aynı döneme ait aidat ödeyen ortalama üye sayısına bölünmesi neticesinde tespit olunacak sayıda delege ile temsil edilir.

Delege sıfatı, müteakip Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder

MADDE 18. SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER- ESKİ HALİ

Sendika yöneticilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır:

 1. a) Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,
 2. b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
 3. c) Yukarıdaki fıkralarda belirlenenler dışında 6356 sayılı yöneticilik için öngörülen niteliklere haiz olmak.

MADDE 18. SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER – YENİ HALİ

Sendika yöneticilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır:

 1. a) Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,
 2. b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
 3. c) Yukarıdaki fıkralarda belirlenenler dışında 6356 sayılı yöneticilik için öngörülen niteliklere haiz olmak.
 4. d) Sendika üyesi olup delege olmayanlardan sendika organlarına aday olmak isteyenlerin, genel kurulu oluşturan delege tam sayısının 1/5’i oranında delegenin imzasını içeren dilekçeleri Divan Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

MADDE 30. ŞUBE GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ – ESKİ HALİ

Şube Genel Kurulları, şubenin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı 500’e kadar olan şubelerde üyelerden, 500’ü aştığı takdirde delegelerden oluşur.

Sendika şubesinin faaliyet alanındaki sendikalı işçi sayıları:

 1. a) 501’den 1000 kişiye kadar olanlar için 110 delege
 2. b) 1001’den 2000 kişiye kadar olanlar için 140 delege
 3. c) 2001’den 4000 kişiye kadar olanlar için 170 delege
 4. d) 4000’den fazla olanlar için de 200 delege esasına göre yapılır.

Ayrıca Şube Yönetim Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri bu sıfatlarıyla kendi Genel Kurullarına delege olarak katılırlar.

Delege sıfatı, müteakip Olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

MADDE 30. ŞUBE GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ-YENİ HALİ

Şube Genel Kurulları, şubenin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı 250′ye kadar olan şubelerde üyelerden, 250’yi aştığı takdirde delegelerden oluşur.

Sendika şubesinin faaliyet alanındaki sendikalı işçi sayıları:

 1. a) 251’den 500 kişiye kadar olanlar için 70 delege
 2. b) 501’den 1000 kişiye kadar olanlar için 110 delege
 3. c) 1001’den 2000 kişiye kadar olanlar için 140 delege
 4. d) 2001’den 4000 kişiye kadar olanlar için 170 delege
 5. e) 4000’den fazla olanlar için de 200 delege esasına göre yapılır.

Ayrıca Şube Yönetim Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri bu sıfatlarıyla kendi Genel Kurullarına delege olarak katılırlar.

Delege sıfatı, müteakip Olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

MADDE 52 GÖREVLİLERİN ÜCRET, HİZMET ÖDENEK TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI – ESKİ HALİ

(f) fıkrasının 1.paragrafı

Sendika ve Sendika Şubesi Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerinde ücretli, profesyonel olarak görev alanların yeniden seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden herhangi bir sebeple ayrılmalarında veya başka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde kendilerine Sendika Şubesi veya Sendikanın yöneticiliğinde geçen her bir yıl için 45 günlük ücretlerinin (her türlü sosyal yardım ve ikramiyeler ile diğer ödemelerin 1 aya isabet edecek tutarı dahil) brüt tutarı ödeme tarihindeki Bütçe esasları çerçevesinde net olarak ödenmek üzere hesap edilir ve çalışma süresine orantılı olarak ödenir.

Yine (f) fıkrası 4.paragrafı

Göreve talip olup yeniden seçilenler ile  göreve talip olup seçilemeyen veya seçime girmeyen merkez yöneticilerinin hizmet ödenekleri, bütçede belirlenen esaslar çerçevesinde Genel Kurulu takip eden 15 gün içerisinde kendilerine ödenir.

MADDE 52 GÖREVLİLERİN ÜCRET, HİZMET ÖDENEK TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI – YENİ HALİ

(f) fıkrasının 1.paragrafı

Sendika ve Sendika Şubesi Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerinde ücretli, profesyonel olarak görev alanların yeniden seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden herhangi bir sebeple ayrılmalarında veya başka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde kendilerine Sendika Şubesi veya Sendikanın yöneticiliğinde geçen her bir yıl için 40 günlük ücretlerinin (her türlü sosyal yardım ve ikramiyeler ile diğer ödemelerin 1 aya isabet edecek tutarı dahil) brüt tutarı ödeme tarihindeki Bütçe esasları çerçevesinde net olarak ödenmek üzere hesap edilir ve çalışma süresine orantılı olarak ödenir.

Yine (f) fıkrasının 4.paragrafı

Göreve talip olup yeniden seçilenler ile  göreve talip olup seçilemeyen veya seçime girmeyen merkez yöneticilerinin hizmet ödenekleri, bütçede belirlenen esaslar çerçevesinde Genel Kurulu takip eden süre içerisinde kendilerine ödenir.

MADDE 61. YÜRÜRLÜK

İşbu Tüzük ” 24-25 Ağustos 2019” tarihlerinde  yapılan Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasının 11.Olağan Genel Kurulunda yapılan değişiklikleriyle kabul edilmiştir.

Tüzüğün 18.Maddesi (d) fıkrası 11.Olağan Genel Kuruldan sonra yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurulda, diğer maddeleri ise 24 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

GENEL KURUL VE DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

A-SENDİKA GENEL KURULUNUN TEŞKİLİ-ESKİ HALİ

Madde 5- Sendika genel kurulu tüzüğün 13.maddesi esasları dahilinde şube genel kurulları tarafından seçilecek 225 delege ile Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin  Kurulu üyelerinden meydana gelir.

Genel kurulda şubeler; yapılmasına karar verilen, ilk şube olağan genel kurul tarihi  esas alınarak bir önceki takvim ayından geriye dönük sendikanın oniki aylık ortalama üye sayısının 225’ e bölünmesi suretiyle bulunan rakamın, şubenin bu fıkrada sözü edilen aynı döneme ait ortalama üye sayısına bölünmesi neticesinde tespit olunacak sayıda delege ile temsil edilir.

(Sendika genel kurulunu teşkil edecek delege miktarlarının tespiti ile ilgili örnekli olarak açıklama, bu yönetmeliğin sonunda yer alan “EK: 1” ÖRNEK: 1’de gösterilmiştir.)

A-SENDİKA GENEL KURULUNUN TEŞKİLİ-YENİ HALİ

Madde 5- Sendika genel kurulu tüzüğün 13.maddesi esasları dahilinde şube genel kurulları tarafından seçilecek 225 delege ile Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin  Kurulu üyelerinden meydana gelir.

Genel kurulda şubeler; yapılmasına karar verilen ilk şube olağan genel kurul tarihi  esas alınarak bir önceki takvim ayından geriye dönük, sendikanın oniki aylık aidat ödeyen ortalama üye sayısının 225’ e bölünmesi suretiyle bulunan rakamın, şubenin bu fıkrada sözü edilen aynı döneme ait aidat ödeyen ortalama üye sayısına bölünmesi neticesinde tespit olunacak sayıda delege ile temsil edilir.

(Sendika genel kurulunu teşkil edecek delege miktarlarının tespiti ile ilgili örnekli olarak açıklama, bu yönetmeliğin sonunda yer alan “EK: 1” ÖRNEK: 1’de gösterilmiştir.)

MADDE 20 – ESKİ HALİ

ADAY LİSTELERİ:   

Madde 20- Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim sandık kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir.

MADDE 20- KURULLARA ADAYLIK – YENİ HALİ

 • Aday Olma

Sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organlar olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimlerinde aday olanlar için, Anatüzüğün 18. Maddesinde öngörülen şartlar aranır.

Yukarıdaki bentteki niteliğe sahip adaylar, genel kurul başkanlık divanının adaylıkların bildirilmesi yolundaki çağrısını takiben Adaylık Bildirim Belgesi’ni doldurup imzalayarak Başkanlık Divanınca belirlenecek süre içinde Divan Başkanlığına sunarlar.

Adaylık bildirim belgesi seçim yapılacak kurullara göre ayrı ayrı birer liste halinde düzenlenir.

Başkanlık Divanınca belirlenen süre geçirildikten sonra adaylık için başvurulamaz.

 • Aday Listeleri

Genel Kurul Başkanlık Divanı, belirleyeceği süre içinde adaylık için başvuranların listesini seçim kurulu başkanına sunulmak üzere hazırlar.

Aday listeleri aşağıda belirtilen esaslara göre hazırlanır.

 1. Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi

Yönetim Kurulu beş (5) asıl üyeden oluşur.

Divan Başkanlığınca hazırlanan “Yönetim Kurulu Asıl Üye Aday Listesi” nde, aday olanların isimleri tüzükteki görev sırasına göre yazılır.

 1. Yönetim Kurulu Yedek Üye Aday Listesi

Yönetim Kurulu için beş (5) yedek üye seçilir. Divan Başkanlığınca oluşturulan liste Seçim Kurulu Başkanlığına sunulur.

 1. Sendika Denetleme Kurulu

Üç (3) asıl üç (3) yedek üyeden oluşur. Divan Başkanlığınca oluşturulan liste Seçim Kurulu Başkanlığına sunulur.

 1. d) Sendika Disiplin Kurulu Aday Listesi

Sendika Disiplin Kurulu beş (5) asil beş (5) yedek üyeden oluşur. Divan Başkanlığınca oluşturulan liste Seçim Kurulu Başkanlığına sunulur.

27.Maddeden sonra aşağıda görüleceği gibi DELEGELİĞE ADAYLIK başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir

DELEGELİĞE ADAYLIK

Madde 28-İşyerinden delege seçilmek isteyenler seçim gününden en az iki iş günü önce 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Şube Başkanına adaylık başvurusunu yazılı olarak iki nüsha halinde verirler.

Şube Başkanı adaylık başvurusunun bir örneğini alındı şerhi ile adaya iade etmek zorundadır. Süresi içinde adaylık başvurusunda bulunmayanlar aday olamazlar.

Bu bölümü takiben DELEGE SANDIK KURULU başlıklı 29.Madde, 30.Madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

OY KULLANMA-ESKİ HALİ

Madde 29- Boş olduğu kontrol edilerek kapanan ve kilitlenen oy sandıkları, seçim birimlerinde uygun mahallere konur. Ancak, yol servislerinde kısım şeflikleri bölgesinde yapılacak delege seçimlerinde daha önce ilan edilmiş yerlerde gizli oy açık tasnif esasına göre delege seçimleri yapılıp sonuçlar alınarak diğer seçim birimlerine gidilir.

Daha önce şubece mühürlenen ve imzalı oy zarfları delege seçim kurulu tarafından üyelere verilmek suretiyle oylar mühürlü ve imzalı zarflarla kullandırılır.

DELEGE SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI VE OY KULLANMA ESASLARI – YENİ HALİ

Madde 30- Oy pusulaları bireysel yada toplu başvuru dikkate alınarak Şube Yönetim Kurulu tarafından ferdi ve blok liste şeklinde hazırlanarak  Seçim Sandık Kurulu’na teslim edilir.

Şubece mühürlenen ve imzalanan oy zarfları Seçim Sandık Kurulu tarafından üyelere verilmek suretiyle oylama gerçekleştirilir.

Boş olduğu kontrol edilerek kapanan ve kilitlenen oy sandıkları, seçim birimlerinde uygun mahallere konur. Ancak, yol servislerinde kısım şeflikleri bölgesinde yapılacak delege seçimlerinde daha önce ilan edilmiş yerlerde gizli oy açık tasnif esasına göre delege seçimleri yapılıp sonuçlar alınarak diğer seçim birimlerine gidilir.

DİĞER BAŞLIKLAR VE MADDELER aşağıdaki şekilde değişmiştir.

OYLARIN TASNİFİ VE TUTANAKLARIN TANZİMİ

Madde 31

ŞUBE DELEGE SEÇİMİNE KARŞI YAPILACAK İTİRAZLAR

Madde 32

ŞUBE DELEGE SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİ

Madde 33

SEÇİM GİDERLERİ

Madde 34

ŞUBE ORGANLARININ SEÇİMİ  – ESKİ HALİ

Madde 34- Şubelerin Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarına; Sendika Tüzüğünde belirtilen sayıda üyelerin seçimleri, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 14’üncü maddesi ve bu yönetmeliğin 3’üncü bölümünün 1’inci kısmında belirtilen esaslara göre şube genel kurulları tarafından yapılır.

Aday olanların listeleri bu organlara göre ayrı ayrı olmak üzere düzenlenir.

Bu organlara seçilecek asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.

ŞUBE ORGANLARININ SEÇİMİ – YENİ HALİ

Madde 35 Şubelerin Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarına; Sendika Tüzüğünde belirtilen sayıda üyelerin seçimleri, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 14’üncü maddesi ve bu yönetmeliğin 3’üncü bölümünün 1’inci kısmında belirtilen esaslar çerçevesinde kıyasen şube genel kurulları tarafından yapılır.

Bu organlara seçilecek asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.

SENDİKA GENEL KURULUNA KATILACAK DELEGELERİN SEÇİMİ

Madde 36

 

SENDİKA ORGANLARININ SEÇİMİ

Madde 37

 

TÜRK-İŞ GENEL KURULUNA KATILACAK DELEGELERİN SEÇİMİ

Madde 38

 

YÖNETMELİĞİN AÇIKLAMASI

Madde 39

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 40

YÜRÜRLÜK-ESKİ HALİ

Madde 40- İşbu “TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL KURUL VE DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ” 5-6 EYLÜL 2015 tarihlerinde  akdedilen Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasının olağan genel kurulunda ittifakla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜRLÜK-YENİ HALİ

Madde 41- İşbu “TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL KURUL VE DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ “24-25 Ağustos 2019” tarihlerinde  akdedilen Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasının olağan genel kurulunda ittifakla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

EK- DEĞİŞİKLİK

ŞUBELERİN, SENDİKA GENEL KURULUNDA                                                                                      KAÇ DELEGE İLE TEMSİL EDİLECEĞİNİN HESAP ŞEKLİ

Genel Kurul ve Delege Seçim Yönetmeliğinde Ek:1, Ek:2/a,b,c,d bentlerinde geçen “sendikanın oniki aylık ortalama üye sayısı” ifadeleri,

“sendikanın oniki aylık aidat ödeyen ortalama üye sayısı” şeklinde değiştirilmiştir.